Mindwork kurser, fore drag of organisationsudvikling

Uddannelser

Uddannelse i Compassion-Fokuseret Terapi 2020-2022

* OBS! Lukket for tilmelding *

“We all deserve a compassionate mind”

Med stor glæde udbyder vi nu for første gang en fuld specialistuddannelse i compassionfokuseret terapi (CFT), der er blevet til i samarbejde med Dr. Chris Irons. På uddannelsen vil du både møde danske og udenlandske undervisere og supervisorer, der alle har beskæftiget sig indgående med CFT. Herunder CFT’s grundlægger professor Paul Gilbert.

Compassion Focused Therapy (CFT) er en integreret tilgang udviklet af professor Paul Gilbert. Tilgangen har fundament i evolutionsteori, neurovidenskab, social- og udviklingspsykologi, kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness. CFT har været genstand for stigende interesse verden over igennem de sidste mange år, og mange har fundet metoden særdeles anvendelig til forskellige, psykiske problemstillinger. CFT er oprindeligt udviklet til mennesker, der på grund af en høj grad af selvkritik og skam, har mindre effekt af traditionelle behandlingsmetoder. Skam, selvkritik og vanskeligheder ved følelsesregulering vides at spille en vigtig rolle i vedligeholdelsen af psykisk lidelse, og CFT’s fokus på udviklingen af compassion og egenomsorg har vist sig effektiv i psykologisk behandling på tværs af diagnoser og terapiformer. CFT’s kobling mellem en naturvidenskabelig forståelse, neuropsykologi samt psykologiske teorier og teknikker har været et uvurderligt bidrag i forståelsen og behandlingen af psykisk lidelse.

CFT bruges nu til en bred vifte af kliniske tilstande og fremhæver vigtigheden af, hvordan vi anvender vores kendskab til menneskelig lidelse og compassion-baserede tilgange i vores personlige udvikling. I arbejdet med mennesker, der oplever psykisk lidelse, skal vi ikke blot kunne rumme deres smerte, skam og selvkritik – vi skal også håndtere vores egen selvkritik og egne høje krav til lindringen af andres lidelse. Dette arbejde kræver en svær balancegang mellem følsomhed over for egen og andres smerte, og den robusthed, der er nødvendig for at kunne hjælpe med udvikling og forandring. Uddannelsen vil derfor også byde på øvelser og refleksioner, der skal understøtte din personlige udvikling som terapeut.

Undervisningen, undervisere og supervisorer lever op til Dansk Psykolog Forenings godkendelseskriterier for specialistuddannelser i psykoterapi på voksenområdet.

Opbygning, tilmelding m.m.

Uddannelsen er opbygget i tre overordnede moduler med samlet 15-dages undervisning (90 timer) og 10-dages supervision (60 timer). Vi anbefaler, at deltagere har klientkontakt under uddannelsen.

Du kan læse mere om de enkelte modulers indhold, opbygning og de praktiske informationer i menuen nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig uddannelsen. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

01
TILMELDING ER LUKKET

OBS! UDSOLGT.

Såfremt du ønsker at blive kontaktet, når der er nyt om vores næste specialistuddannelse i CFT, kontakt mail: info@mindwork.dk

Pris: 
Ved tilmelding inden d. 1. december 2021: 47.000 kr.
Ved tilmelding efter d. 1. december 2021: 50.000 kr.
Betaling opkræves i rater med mindre andet aftales.

OBS! Modul 2-3 foregår primært på engelsk.

02
DE 3 MODULER
Modul 1
Introduktion til CFT

Dag 1 og 2: Introduktion til compassionfokuseret terapi
På de første to dage introduceres deltagerne for de grundlæggende modeller inden for CFT. Vi ser på menneskehjernens evolutionære udvikling og gennemgår Paul Gilberts model af hjernens følelsesregulerende systemer. Vi arbejder med, hvordan vores motiver og følelser i samspil med menneskehjernens kompleksitet og intelligens giver os både muligheder, store udfordringer og er kilde til menneskelig lidelse.

Dag 3 og 4: Introduktion til grundlæggende øvelser og praksis
På tredje og fjerde undervisningsdag ser vi for alvor nærmere på de grundlæggende øvelser og den eksperimentelle praksis i CFT med fokus på træning af ”the compassionate mind”. Deltagerne får, ud over en grundig teoretisk introduktion til det faglige rationale, mulighed for på egen krop at prøve både mindfulness-, åndedræts- og visualiseringsøvelser i praksis.

Læringsmål for Modul 1:

 • Gøre kursisten bekendt med grundlæggende modeller i CFT.
 • Give kursisten en evolutionært funderet forståelse af psykiske lidelser og mulighederne for lindring.
 • Introducere kursisten til arbejdet med ‘Compassionate Mind Training’.
 • Introduktion til arbejdet med opmærksomhedsøvelser (mindfulness) og visualisering.

Færdigheder i fokus:
Psykoedukation, socialisering til de grundlæggende modeller og rationaler og eksperimentelt arbejde både personligt og ift. klienter; visualisering, mindfulness og beroligende åndedræt.

Undervisere:
Vibeke Lunding-Gregersen
Vibeke er autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi og psykoterapi og har arbejde med CFT i en årrække. Siden 2015 har Vibeke arrangeret Mindful Compassion-retreats i Thailand sammen med Dr. Chris Irons og har løbende personlig udviklingsgrupper i Danmark med udgangspunkt i CFT. Til dagligt arbejder Vibeke primært med udbredelsen af compassion i organisationer gennem lederudvikling, men hun ser fortsat også klienter i Mindworks klinik. Vibeke er medforfatter til bøgerne “Hjernen på overarbejde – Derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund” og “Kort & godt om COMPASSION.”

Afholdelse:
Introduktion til compassionfokuseret terapi (4 dage):
28.- 29. september 2020, kl. 9-16
2.-3. december 2020, kl. 9-16

Modul 2
Terapeutisk intervention og kliniske færdigheder

Dette modul består af seks dage, og giver indblik i de grundlæggende terapeutiske og kliniske færdigheder i CFT.

Dag 1 og 2: Den terapeutiske alliance, assessment og sagsformulering v/Dr. Chris Irons
På de første to dage er der fokus på den terapeutiske alliance, assessment og sagsformulering i et CFT-perspektiv. Gennem oplæg og demonstrationer, gruppeøvelser og rollespil udforsker vi, den terapeutiske alliance, samt hvordan assessment og sagsformulering kan være vigtige redskaber i de-shaming-processen og hjælpe klienterne med at inddrage mere compassion i deres tilgang til egne vanskeligheder. Vi vil endvidere arbejde med målsætning og behandlingsplaner i forlængelse af sagsformuleringen

Dag 3: Arbejdet med skyld, skam og selvkritik v/Dr. Paul Gilbert
CFT er oprindeligt udviklet med henblik på klienter med høje niveauer af skam og selvkritik. Denne dag bliver deltagerne præsenteret for den grundlæggende teori samt øvelser og redskaber, der bruges i undersøgelsen af skyld, skam og selvkritik. Vi kigger på samspillet mellem skyld, skam og selvkritik, den grundlæggende natur og funktion samt oplevelserne relateret til skyld, skam og selvkritik. Vi undersøger og øver, hvordan arbejdet med skyld, skam og selvkritik kan introduceres til og undersøges sammen med klienter gennem rollespil, visualisering, øvelser og videoer. Vi vil også have fokus på, hvordan CFT bruger egenskaberne hos The Compassionate Mind (visdom, mod, styrke og engagement) til at udforske skyld, skam og selvkritik og undersøge selvkritikkens funktion og væsen for derigennem at kunne udvikle en mere hensigtsmæssig og omsorgsfuld selvkorrektion som alternativ til selvkritik.

Dag 4: Arbejdet med bekymringer, blokeringer og modstand v/Dr. Paul Gilbert
På fjerde dag arbejdes der med de udfordringer vores klienter og vi selv kan have ift. compassion og positive følelser. Dette arbejde er vigtigt, da undersøgelser viser, at der kan være sammenhæng mellem sådanne udfordringer og terapiens effekt, ligesom udfordringerne er relateret negativt til mentalt helbred og trivsel generelt. Vi undersøger bekymringer (fears) og blokeringer (blocks) samt modstand (resistances) ift. compassion, og har fokus på, hvordan de undersøges og formuleres sammen med klienterne. Herudover adresserer undervisningen, hvordan vi kan arbejde med disse udfordringer med henblik på at understøtte og fastholde motivationen for behandlingen.

Dag 5 og 6: ”Multiple Selves” og ”Chairwork”  v/Dr. Deborah Lee
“Chairwork” er en klassisk historisk disciplin inden for psykoterapi og spiller også en nøglerolle i CFT. Forskning har vist, at “chairwork” er en effektiv, oplevelsesbaseret intervention, der særligt letter dialogen mellem de forskellige sider i os selv – vores ”multiple selves”.

Workshoppen vil give deltagerne rig mulighed for at træne centrale CFT chairwork-teknikker såsom at arbejde med de tre compassion ”flows”, selvkritik og ”multiple selves”, ligesom der vil blive introduceret både alternative og helt nye teknikker. Vi vil også adressere forrige workshops tema, og se på, hvordan bekymringer, blokeringer og modstand ift. compassion kan adresseres med chairwork.

Begge dage vil arbejdet primært være eksperimentelt og færdighedsbaseret i en vekselvirkning mellem live observation, praktiske øvelser, teoretiske diskussioner og gruppe refleksioner.

Læringsmål for Modul 2:

 • Introduktion af metoder til at arbejde med compassion i den terapeutiske relation.
 • Udvidelse af deltagernes erfaring med og kendskab til arbejdet med The Compassionate Mind.
 • Give kursisten indsigt i arbejdet med frygt, blokeringer og modstand i forhold til compassion.
 • Kendskab til brugen af funktionel analyse i arbejdet med selvkritik og skam.
 • Kendskab til og erfaringer i at arbejde med konceptet ’multiple selves’.
 • Færdigheder i ‘chairwork’ mht. at forholde sig til forskellige aspekter af selvet.

Færdigheder i fokus:
Sagsformulering og assessment i CFT-perspektiv. Fortsat arbejde med udviklingen af compassion. Strategier til at adressere frygt for og modstand mod compassion. Metoder og teknikker til arbejdet med skam og selvkritik. Rollespil og visualiseringsøvelser. Træning i ‘chairwork’ mhp. arbejdet med og integreringen af svære følelser.

Undervisere:
Dr. Chris Irons
Dr. Chris Irons er en klinisk psykolog, Ph.D., forfatter og CFT-træner. Han er stiftende bestyrelsesmedlem af Compassionate Mind Foundation, en velgørende organisation med formålet: “Promote wellbeing through the scientific understanding and application of compassion.” Chris har været involveret i at støtte Professor Gilbert og andre kollegaer i udviklingen af CFT og har skrevet flere bøger om CFT, bl.a. “The Compassionate Mind Workbook”, der udkom i 2017. Chris underviser nationale og internationale akademikere og professionelle i CFT og mere bredt i videnskaben om compassion og udviklingen heraf i praksis. Han er optaget af, hvordan compassion kan fremme individuel velvære, styrke og udvikle parforhold, og facilitere positive forandringsprocesser i såvel grupper som organisationer.

Dr. Paul Gilbert
Dr. Paul Gilbert er professor på University of Derby og står bag udviklingen af compassionfokuseret terapi. Han er internationalt kendt og værdsat for sit fantastiske arbejde – forskningsmæssigt såvel som klinisk. Han er forfatter til talrige bøger og artikler om CFT, og han er samtidig stifter af The Compassionate Mind Foundation. Pauls hovedværk “The Compassionate Mind” er oversat til dansk under titlen “Medfølelse og Mindfulness”. Bogen “Compassion Focused Therapy” er oversat til dansk under titlen “Compassionfokuseret Terapi”.

Dr. Deborah Lee
Dr. Deborah Lee er chefpsykolog og leder af Berkshires service for traumatisk stressramte. Hun har arbejdet inden for traumeområdet i 20 år og har specialiseret sig i behandling af PTSD og komplekse traumer. Hendes interesseområde, klinisk og forskningsmæssigt, er specielt skambaseret PTSD og selvkritik. Hun har bidraget til udviklingen af flere compassion-baserede øvelser, der indgår i CFT for traumer. Deborah har skrevet flere bøger og artikler om sit kliniske arbejde og underviser internationalt med udgangspunkt i sit arbejde.

Afholdelse:
Dag 1 og 2 v/Dr. Chris Irons: 11.-12. februar 2021
Dag 3 og 4 v/Dr. Paul Gilbert: 26.-27. april 2021
OBS! Nye datoer: Dag 5 og 6 v/Dr. Deborah Lee: 9.-10. september 2021

Alle dage kl. 9:00-16:00.

Modul 3
Arbejdet med specifikke problematikker

Dag 1 og 2: CFT for traumer
På disse dage vil Dr. Deborah Lee præsentere CFT for traumer.

De to dage vil have fokus på følgende:

 • Give deltagerne forståelse af betydningen af skam og selvkritik ift. traumer.
 • Gøre kursisten bekendt med CFT-interventioner ift. traumer.
 • Teori og praktiske øvelser.
 • Case-diskussioner og optimal brug af disse metoder.

Dag 3: CFT for depression
Deltagerne vil i denne workshop med Dr. Chris Irons undersøge depression gennem en CFT-linse. Dette vil inkludere en evolutionær forståelse af, hvordan og hvorfor vi oplever depression, måder at formulere forskellige typer af depression på i CFT-modellen og centrale måder at arbejde med aspekter af depression på ved brug af CFT-interventioner.

Dag 4: CFT for angst
Angst – som et mentalt helbredsproblem (f.eks. OCD og fobier) eller som en naturlig del af udfordringer vi kan møde i dagligdagen – er et nøglefokus i CFT. I denne workshop med Dr. Chris Irons vil deltagerne bruge CFT-ideer, psykoedukation og sagsformulering til at forstå angst. Deltagerne vil lære, hvordan CFT-interventioner kan bruges sammen med andre terapeutiske interventioner til at fremme arbejde med angst.

Dag 5: CFT supervision og ”Future directions”
På denne dag vil Dr. Chris Irons lave live case-supervision og tale fremtidsperspektiver for CFT

Læringsmål for Modul 3:

 • Kendskab til og forståelse for CFT behandlingsmetoder inden for traumer, angst og depression.
 • Indsigt i den nyeste udvikling inden for CFT feltet.

Færdigheder i fokus:

 • Konceptualisering og planlægning af behandling af traumer, angst og depression.
 • Færdigheder i konkrete behandlingsstrategier.

Undervisere:
Dr. Deborah Lee
Se beskrivelse under modul 2.

Dr. Chris Irons
Se beskrivelse under modul 2.

Afholdelse:
CFT for traumer v/ Dr. Deborah Lee: 4.-5. oktober 2021
CFT for depression v/ Dr. Chris Irons: 12. januar 2022
CFT for angst v/ Dr. Chris Irons: 13. januar 2022
CFT supervision og “future directions” v/ Dr. Chris Irons: 14. januar 2022

Alle dage kl. 9:00-16:00.

03
SUPERVISION

Der vil være supervisionsgrupper med op til 8 deltagere knyttet til uddannelsen. Supervisionen finder sted over 10 hele dage og giver således i alt 60 timer til specialistuddannelse.

Supervisor:
Supervisionen varetages af Psykiater Bodil Andersen fra Kognitiv Center Fyn og Psykolog Lena Højgård Isager fra Psykologhuset Kognitivt Fokus i Århus.
Bodil og Lena er begge blandt pionererne inden for CFT i Danmark og har omfattende erfaring med både behandling, undervisning og supervision med udgangspunkt i CFT.

Gruppe 1 v/ Bodil
19. oktober 2020
18. december 2020
18. januar 2021
22. marts 2021
17. maj 2021

Gruppe 1 v/ Lena 
23. august 2021
13. september 2021
8. november 2021
13. december 2021
7. januar 2022

Gruppe 2 v/ Lena
19. oktober 2020
14. december 2020
18. januar 2021
22. marts 2021
17. maj 2021

Gruppe 2 v/ Bodil 
23. august 2021
13. september 2021
8. november 2021
13. december 2021
7. januar 2022

Alle dage kl. 9-15.

04
PRAKTISK INFO

Omfang:
Uddannelsen består af 15 kursusdage (90 timer) fordelt på 3 moduler. Endvidere vil der være 60 timer supervision i grupper med op til 8 deltagere.

Målgruppe:
Uddannelsens målgruppe er psykologer og læger. Derudover kan optages 25 % med anden faglig relevant baggrund, her bedes du kontakte os inden tilmelding.

Tid og sted:
Første undervisningsdag er den 28. september 2020. Alle kursusdage er kl. 9-16.

Kurset afholdes i Mindworks lokaler på Vesterbrogade nr. 31 i København.

Pris:
Ved tilmelding inden 1. juli 2020: 47.000 kr.
Ved tilmelding efter 1. juli 2020: 50.000 kr.

Priserne er inkl. fuld forplejning på alle undervisningsdagene, hvilket vil sige let morgenmad, frugt, the og kaffe i løbet af dagen samt frokost. På supervisionsdage tilbydes kun the og kaffe. 

DP: Uddannelsen lever op til Dansk Psykolog Forenings kriterier for specialistuddannelser.

OBS! Alle undervisningsdage på modul 2 og 3 foregår på engelsk. Modul 1 samt supervision foregår på dansk.

COVID-19: Vi følger myndighedernes retningslinjer vedr. COVID-19 og forbeholder os retten til at afvikle kursusdage online, såfremt de officielle retningslinjer eller andre forhold relateret til COVID-19-situationen nødvendiggør dette. Der vil desuden kun være forplejning på de dage, hvor fysisk fremmøde er muligt.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen kan rettes til vores administration på tlf. 2075 1612 eller 20751616.