Mindwork kurser, fore drag of organisationsudvikling

Uddannelser

Uddannelse i Compassion-Fokuseret Terapi 2020/21

* OBS! Lukket for tilmelding *

“We all deserve a compassionate mind”

Med stor glæde udbyder vi for anden gang vores nye uddannelse i compassionfokuseret terapi (CFT), der er blevet til i samarbejde med Dr. Chris Irons. På uddannelsen vil du både møde danske og udenlandske undervisere og supervisorer, der alle har beskæftiget sig indgående med CFT. Vi runder forløbet af med to dage med CFT’s grundlægger professor Paul Gilbert.

Compassion Focused Therapy (CFT) er en integreret tilgang udviklet af professor Paul Gilbert. Tilgangen har fundament i evolutionsteori, neurovidenskab, social- og udviklingspsykologi, kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness. CFT har været genstand for stigende interesse verden over igennem de sidste mange år, og mange har fundet metoden særdeles anvendelig til forskellige, psykiske problemstillinger. CFT er oprindeligt udviklet til mennesker, der på grund af en høj grad af selvkritik og skam, har mindre effekt af traditionelle behandlingsmetoder. Skam, selvkritik og vanskeligheder ved følelsesregulering vides at spille en vigtig rolle i vedligeholdelsen af psykisk lidelse, og CFT’s fokus på udviklingen af compassion og egenomsorg har vist sig effektiv i psykologisk behandling på tværs af diagnoser og terapiformer. CFT’s kobling mellem en naturvidenskabelig forståelse, neuropsykologi samt psykologiske teorier og teknikker har været et uvurderligt bidrag i forståelsen og behandlingen af psykisk lidelse.

CFT bruges nu til en bred vifte af kliniske tilstande og fremhæver vigtigheden af, hvordan vi anvender vores kendskab til menneskelig lidelse og compassion-baserede tilgange i vores personlige udvikling. I arbejdet med mennesker, der oplever psykisk lidelse, skal vi ikke blot kunne rumme deres smerte, skam og selvkritik – vi skal også håndtere vores egen selvkritik og egne høje krav til lindringen af andres lidelse. Dette arbejde kræver en svær balancegang mellem følsomhed over for egen og andres smerte, og den robusthed, der er nødvendig for at kunne hjælpe med udvikling og forandring. Uddannelsen vil derfor også byde på øvelser og refleksioner, der skal understøtte din personlige udvikling som terapeut.

Undervisningen, undervisere og supervisorer lever op til Dansk Psykolog Forenings godkendelseskriterier for specialistuddannelser i psykoterapi.

Opbygning, tilmelding m.m.
For deltagere der ønsker en overbygning til deres psykoterapeutiske uddannelse, består uddannelsen af 10 dages undervisning (60 timer) og 7 dages supervision (42 timer). Hvis du skal bruge uddannelsen som en del af specialiseringsmodulet med 90 timers teori og 60 timers supervision, er der mulighed for at starte på første modul af vores uddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi og derefter fortsætte med specialisering inden for CFT. Vores uddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi starter i marts 2020 og du vil med denne kobling få et samlet forløb med de påkrævede 90 + 60 timer.  CFT-uddannelsen er bygget op af 5 moduler. Du kan læse mere om de enkelte modulers indhold, opbygning og de praktiske informationer i menuen nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig uddannelsen. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Forudsætninger for deltagelse
Vi anbefaler, at deltagerne har gennemgået uddannelse i grundlæggende psykoterapeutiske færdigheder og har klientkontakt under uddannelsen. For deltagere, der ikke har anden psykoterapeutisk uddannelse, anbefaler vi tilmelding til første modul på vores uddannelse i kognitiv adfærdsterapi med henblik på sikring af grundlæggende færdigheder. Du kan læse mere nedenfor eller kontakte os, hvis du har spørgsmål.

01
Tilmelding er lukket

Jeg tilmelder mig hermed uddannelse i compassionfokuseret terapi (CFT):

 

TILMELDING LUKKET

02
Læs her, hvis du ønsker en fuld specialistuddannelse

Specialistuddannelse indenfor den kognitive hovedretning 
Hvis du ønsker at bruge uddannelsen som del af en specialistuddannelse inden for kognitiv terapi (CBT), er der mulighed for at tage 5-dages kursus i klassisk kognitiv terapi og derefter vælge specialisering i compassionfokuseret terapi, der af Dansk Psykolog Forening er kategoriseret inden for den kognitive hovedretning. Dette 5-dages kursus i CBT suppleres med 3 dages supervision. Dette vil sammen med specialiseringen i compassionfokuseret terapi give dig samlet 90 timers teori og 60 timers supervision, hvilket er kravene til specialiseringsmodulet.

Introduktion til kognitiv terapi
CBT-kurset beskæftiger sig med grundlæggende terapeutiske færdigheder med udgangspunkt i det, der populært vil kunne betegnes som ”den typiske CBT-klient”. En klient som denne, vil psykologen kunne møde i de fleste af de sammenhænge, hvor der udbydes psykoterapi: psykiatrien, privat praksis, rådgivningstilbud og på arbejdspladser.

Læringsmål for 5-dages kursus i CBT:

 • Gøre kursisten bekendt med grundlæggende begreber i CBT.
 • Opnå grundlæggende og transdiagnostiske terapeutiske færdigheder.
 • Introducere kursisten til de ”klassiske behandlingsmanualer” i CBT.

Færdigheder i fokus:
Sagsformulering, struktur og dataindsamling, psykoedukation, tankeintervention, adfærdsintervention, feedback, formulering af hjemmeopgaver, socialisering til de kognitive modeller og rationaler.

Undervisere:
Vibeke Lunding-Gregersen, Henrik Tingleff og Christian Møller Pedersen.

Afholdelse:
Grundlæggende CBT (3 dage): 9.-11. marts 2020, kl. 9-16.
Angst (1 dag): 11. maj 2020, kl. 9-16 (ny dato på vej)
Depression (1 dage): 12. maj, 2020, kl. 9-16.

Supervision:
Gruppe 1: 23. marts, 17. april og 13. maj 2020, kl. 9-15.
Gruppe 2: 23. marts, 22. april og 15. maj 19. maj 2020, kl. 9-15.

Pris:
5 dage undervisning og 3 dage supervision: 15.000 kr.

03
De 5 moduler
Modul 1
Introduktion til Compassion Fokuseret Terapi

MODUL 1: Introduktion til compassionfokuseret terapi På de første to dage introduceres deltagerne for de grundlæggende modeller inden for CFT. Vi ser på menneskehjernens evolutionære udvikling og gennemgår Paul Gilberts model af hjernens følelsesregulerende systemer. Vi arbejder med, hvordan vores motiver og følelser i samspil med menneskehjernens kompleksitet og intelligens giver os både muligheder, store udfordringer og er kilde til menneskelig lidelse.

Læringsmål for Modul 1:

 • Gøre kursisten bekendt med grundlæggende modeller i CFT.
 • Giver kursisten en evolutionært funderet forståelse af psykiske lidelser og mulighederne for lindring.
 • Introducere kursisten til arbejdet med ‘Compassionate Mind Training’.
 • Introduktion til arbejdet med opmærksomhedsøvelser (mindfulness) og visualisering.

Færdigheder i fokus:
Psykoedukation, socialisering til de grundlæggende modeller og rationaler og eksperimentelt arbejde både personligt og ift. klienter. Visualisering, mindfulness og beroligende åndedræt.

Undervisere:
Vibeke Lunding-Gregersen og Henrik Tingleff. Vibeke og Henrik er begge autoriserede psykologer og specialister i klinisk psykologi og psykoterapi. De er partnere i Mindwork og har gennem flere år beskæftiget sig med compassion i mange forskellige sammenhænge fra psykoterapi i klinikken til lederudvikling og trivselsprojekter i organisationer. De har sammen skrevet bøgerne “Hjernen på overarbejde – Derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund” og “Kort og godt om COMPASSION.”

Afholdelse:
Introduktion til compassionfokuseret terapi (2 dage): 27. og 28. april  14. og 15. maj 2020, kl. 9-16

Modul 2
Clinical Skills v/Dr. Chris Irons

MODUL 2: Clinical Skills
Dette modul består af tre dage, der forudsætter grundlæggende kendskab til CFT.
Dag 1: Assesment og sagsformulering i CFT
På første dag er der fokus på assessment og sagsformulering i et CFT-perspektiv. Gennem oplæg og demonstrationer, gruppeøvelser og rollespil udforsker vi, hvordan assessment og sagsformulering kan være vigtige redskaber i de-shaming processen og hjælpe klienterne med at inddrage mere compassion i deres tilgang til egne vanskeligheder. Vi vil endvidere arbejde med målsætning og behandlingsplaner i forlængelse af sagsformuleringen.

Dag 2: The Compassionate Mind
På anden dagen er fokus på arbejdet med udviklingen af ’The Compassionate Mind’ og deltagerne præsenteres for de 12 kompetencer, der udspringer af de to psykologiske indsigter indeholdt i den compassion-definition, der arbejdes med i CFT. Vi undersøger, hvordan disse kompetencer hjælper med at forme og udvikle compassion i vores sind – både overfor os selv og andre. Dagen byder både på øvelser og oplevelsesbaseret compassion-træning.

Dag 3: Arbejdet med bekymringer, blokeringer og modstand i forhold til compassion.
På tredje dag arbejdes der med de udfordringer vores klienter og vi selv kan have ift. compassion og positive følelser. Dette arbejde er vigtigt, da undersøgelser viser, at der kan være sammenhæng mellem sådanne udfordringer og terapiens effekt, ligesom udfordringerne er relateret negativt til mentalt helbred og trivsel generelt. Vi undersøger bekymringer (fears) og blokeringer (blocks) samt modstand (resistances) ift. compassion, og har fokus på hvordan de undersøges og formuleres sammen med klienterne. Herudover adresserer undervisningen, hvordan vi kan arbejde med disse udfordringer med henblik på at understøtte og fastholde motivationen for behandlingen.

Læringsmål for Modul 2:

 • Give kursisten en dybere forståelse af, hvad compassion er.
 • Introduktion af metoder til at arbejde med compassion i den terapeutiske relation.
 • Udvidelse af deltagernes erfaring med og kendskab til arbejdet med ’The Compassionate Mind’.
 • Give kursisten indsigt i arbejdet med frygt, blokeringer og modstand i forhold til compassion.

Færdigheder i fokus:
Sagsformulering og assessment i CFT-perspektiv. Fortsat arbejde med udviklingen af compassion. Strategier til at adressere frygt for og modstand mod compassion.

Undervisere:
Dr. Chris Irons. Dr. Chris Irons er en klinisk psykolog, Ph.D., forfatter og CFT-træner. Han er stiftende bestyrelsesmedlem af Compassionate Mind Foundation, en velgørende organisation med formålet: “Promote wellbeing through the scientific understanding and application of compassion.” Chris har været involveret i at støtte Professor Gilbert og andre kollegaer i udviklingen af CFT og har skrevet flere bøger om CFT, bl.a. “The Compassionate Mind Workbook”, der udkom i 2017. Chris underviser nationale og internationale akademikere og professionelle i CFT og mere bredt i videnskaben om compassion og udviklingen heraf i praksis. Han er optaget af, hvordan compassion kan fremme individuel velvære, styrke og udvikle parforhold, og facilitere positive forandringsprocesser i såvel grupper som organisationer. Dr. Chris Irons står for i alt fem dages clinical skills på uddannelsen (modul 2 og 4).

Afholdelse:
Clinical Skills (3 dage): 3., 4., og 5. juni 2020, kl. 9-16.

Modul 3
Advanced Clinical Skills v/Dr. Paul Gilbert

MODUL 3: Advanced Clinical Skills
Dette modul består af to dages clinical skills træning med fokus på bl.a. skam og selvkritik.

Dag 4: Arbejdet med skam og selvkritik.
CFT er oprindeligt udviklet med henblik på klienter med høje niveauer af skam og selvkritik. Denne dag bliver deltagerne præsenteret for den grundlæggende teori samt øvelser og redskaber, der bruges i undersøgelsen af skam og selvkritik. Vi kigger på samspillet mellem skam og selvkritik, den grundlæggende natur og funktion samt oplevelserne relateret til skam og selvkritik. Vi undersøger og øver, hvordan arbejdet med skam og selvkritik kan introduceres til og undersøges sammen med klienter gennem rollespil, visualisering, øvelser og videoer. Vi vil også have fokus på, hvordan CFT bruger egenskaberne hos ’The Compassionate Mind’ (visdom, mod, styrke og engagement) til at udforske skam og selvkritik og undersøge selvkritikkens funktion og væsen for derigennem at kunne udvikle en mere hensigtsmæssig og omsorgsfuld selvkorrektion som alternativ til selvkritik. På denne dag introduceres deltagerne for ‘chair work’ som terapeutisk metode i arbejde med selvkritik.

Dag 5: ”Multple selves”.
Et centralt aspekt indenfor CFT er konceptet ’multiple selves’. Udgangspunktet for dette er, at vi, selvom vi ofte opfatter os selv som et sammenhængende jeg, nok snarere består af flere forskellige sider/dele, der handler, tænker, føler på særegne måder, som kan være meget forskellige fra hinanden. Vores klienter kan have svært ved eller finde det ubehageligt at undersøge disse forskellige sider i dem selv (deres henholdsvis vrede, triste, ængstelige sider), og de forskellige sider kan komme i konflikt med og blokere for hinanden. På denne dag vil vi undersøge ideen om ‘multiple selves’ og deltagerne vil blive præsenteret for forskellige øvelser herunder ‘chair work’, der gør det muligt at både udforske og arbejde med de forskellige sider – både i os selv og vores klienter. Deltagerne vil få viden om og erfaring med, hvordan ”The Compassionate Mind” kan bruges som en måde at arbejde med og integrere disse forskellige sider.

Læringsmål for Modul 3:

 • Kendskab til brugen af funktionel analyse i arbejdet med selvkritik og skam.
 • Kendskab til og erfaringer i at arbejde med konceptet ’multiple selves’.
 • Færdigheder i ‘chair work’ mht. at forholde sig til forskellige aspekter af selvet.
 • Oplevelsesbaserede øvelser med henblik på arbejdet med compassion indefra.

Færdigheder i fokus:
Metoder og teknikker til arbejdet med skam og selvkritik. Rollespil og visualiseringsøvelser. Træning i ‘chair work’ mhp. arbejdet med og integreringen af svære følelser.

Undervisere:
Dr. Paul Gilbert. Dr. Paul Gilbert er professor på University of Derby og står bag udviklingen af Compassion Fokuseret Terapi. Han er internationalt kendt og værdsat for sit fantastiske arbejde – forskningsmæssigt såvel som klinisk. Han er forfatter til talrige bøger og artikler om CFT og han er samtidig stifter af The Compassionate Mind Foundation. Pauls hovedværk “The Compassionate Mind” er oversat til dansk under titlen Medfølelse og Mindfulness. Bogen Compassion Focused Therapy er ved at blive oversat til dansk.

Afholdelse:
Advanced Clinical Skills (2 dage): 14. og 15. september 2020

Modul 4
CFT for traumer v/Dr. Deborah Lee

MODUL 4: Temaworkshop om traumer med Dr. Deborah Lee

På denne dag vil Dr. Deborah Lee præsentere CFT for traumer. Nærmere beskrivelse følger.

Læringsmål for modul 4:

 • Give deltagerne forståelse af betydningen af skam og selvkritik ift. traumer.
 • Gøre kursisten bekendt med CFT-interventioner ift. traumer.
 • Teori og praktiske øvelser.
 • Case-diskussioner og optimal brug af disse metoder.

Underviser:
Dr. Deborah Lee. Dr. Deborah Lee er chefpsykolog og leder af Berkshires service for traumatisk stressramte. Hun har arbejdet inden for traumeområdet i 20 år og har specialiseret sig i behandling af PTSD og komplekse traumer. Hendes interesseområde, klinisk og forskningsmæssigt, er specielt skambaseret PTSD og selvkritik. Hun har bidraget til udviklingen af flere compassion-baserede øvelser, der indgår i CFT for traumer. Deborah har skrevet flere bøger og artikler om sit kliniske arbejde og underviser internationalt med udgangspunkt i sit arbejde.

Afholdelse:
CFT for traumer (1 dag): 16. december 2020, kl. 9-16.

Modul 5
CFT for angst og depression v/Dr. Chris Irons

MODUL 5: Workshop med Dr. Chris Irons: CFT relateret til bl.a. angst og depression

På disse afsluttende dage vil Chris Irons give eksempler på, hvordan grundlæggende idéer og interventioner i CFT kan anvendes i arbejder med bl.a. angst, depression og andre psykiske lidelser. Vi vil undersøge, hvordan udviklingen af ​​omsorgs- og tilknytningsfokuseret motivation kan være en stærk måde at understøtte klienter, der kæmper med psykiske vanskeligheder og hvordan vi kan understøtte klienternes udvikling af compassion ift. både dem selv og deres lidelse.

Underviser:
Dr. Chris Irons. (se beskrivelse af Chris under Modul 2).

Afholdelse:
CFT for angst og depression (2 dage): 15. og 16. april, 2021, kl. 9-16

04
Supervision

Supervision
Der vil være supervisionsgrupper med op til 8 deltagere knyttet til uddannelsen. Supervisionen finder sted over 7 hele dage og giver således i alt 42 timer til specialistuddannelse. Supervision varetages af Psykiater Bodil Andersen fra Kognitiv Center Fyn og Psykolog Lena Højgård Isager fra Psykologhuset Kognitivt Fokus i Århus.
Bodil og Lena er begge blandt pionererne inden for CFT i Danmark og har omfattende erfaring med både behandling, undervisning og supervision med udgangspunkt i CFT.

Datoer:
Gruppe 1 og 2: 25. maj, 22. juni, 7. september, 26. oktober, 17. december 2020 samt 23. februar og 14. april 2021.

Gruppe 3: 25. maj, 22. juni 12. august, 1. september, 5. november, 15. december 2020 og 24. februar og 8 april 2021.

Alle dage kl. 9-15.

05
Praktiske informationer

Omfang:
Uddannelsen består af 10 kursusdage (60 timer) fordelt på 3 moduler og 3 diagnosespecifikke temadage. Endvidere vil der være 42 timers supervision i grupper med op til 8 deltagere.

Målgruppe:
Uddannelsens målgruppe er psykologer og læger. Derudover kan optages 25% med anden faglig relevant baggrund, her bedes du kontakte os inden tilmelding.

Tid:
Første undervisningsdag er den 14. maj 2020 og sidste undervisningsdag er den 16. april 2021. Alle kursusdage er kl. 9-16.

Sted:
Kurset afholdes i Mindworks lokaler på Vesterbrogade nr. 31 i København.

Pris: 
Ved tilmelding inden 1. december 2019: 29.500 kr.
Ved tilmelding efter 1. december 2019: 32.500 kr

Pris (fuld specialistuddannelse):
Ved tilmelding inden 1. december 2019: 44.500 kr.
Ved tilmelding efter 1. december 2019: 47.500 kr.

Priserne er inkl. fuld forplejning på alle undervisningsdagene, hvilket vil sige let morgenmad, frugt, the og kaffe i løbet af dagen samt frokost.

DP: Uddannelsen lever op til Dansk Psykolog Forening kriterier for specialistuddannelser.

OBS! Alle undervisningsdage på modul 2-5 foregår på engelsk. Modul 1 samt supervision foregår på dansk.

COVID-19: Vi følger myndighedernes retningslinjer vedr. COVID-19 og forbeholder os retten til at afvikle kursusdage online, såfremt de officielle retningslinjer eller andre forhold relateret til COVID-19-situationen nødvendiggør dette. Der vil desuden kun være forplejning på de dage, hvor fysisk fremmøde er muligt.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen kan rettes til vores administration på tlf. 2075 1612 eller 20751616.