Kognitiv-terapi---Uddannelse_farve

Uddannelser

Kognitiv Adfærdsterapi 2019

Mindwork udbyder nu for fjerde gang en specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi for psykologer og læger. Vi forener kræfterne med et hold af kompetente og erfarne undervisere for at kunne udbyde en uddannelse, der ikke blot adresserer de vigtigste og nyeste aspekter på det kognitive felt, men også søger at løse en af de mest centrale udfordringer i terapeutuddannelse: Overførslen af teoretisk viden til konkrete nye og bedre terapeutiske kompetencer. Evalueringer af uddannelses- og træningsprogrammer har gennem tiden dokumenteret markant øget viden, men kun i mindre grad udvikling af egentlige terapeutiske kompetencer.

Mindwork udbyder derfor en færdighedsorienteret specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi (CBT). Vi har gennemgået den internationale forskning og identificeret de mest effektive metoder til at uddanne og opkvalificere terapeuter, og vi er stolte af at kunne præsentere en uddannelse i CBT med gennemgående fokus på: udvikling, optimering og tillæring af konkrete evidensbaserede terapeutiske metoder.

Uddannelsen fokuserer meget på praktisk træning, og det stiller store krav til fælles forståelse, tryghed og tillid mellem både deltagere og undervisere. I gennemførelsen af uddannelsen vægter vi derfor fælleskabet højt.

Tilmelding m.m.
Denne uddannelse er bygget op af 4 moduler. Du kan læse mere om de enkelte modulers indhold, opbygning og de praktiske informationer i menuen nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig uddannelsen. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

01
Modul 1: Klassisk CBT

MODUL 1: Klassisk CBT
Uddannelsens første modul beskæftiger sig med det terapeutiske arbejde indenfor det, der populært vil kunne betegnes som ”den typisk CBT klient”. En klient som denne vil psykologen kunne møde i de fleste af de sammenhænge, hvor der udbydes psykoterapi: Psykiatrien, privat praksis, rådgivningstilbud og på arbejdspladser.

Læringsmål for Modul 1:
Gøre kursisten bekendt med grundlæggende begreber i CBT
Opnå grundlæggende og transdiagnostiske terapeutiske færdigheder
Introducere kursisten til de ”klassiske behandlingsmanualer” i CBT
Give den erfarne terapeut mulighed for at videreudvikle og raffinere de fundamentale kognitive metoder og teknikker, de allerede anvender i deres praksis.

Færdigheder i fokus:
Sagsformulering, struktur og dataindsamling, psykoedukation, tankeintervention, adfærdsintervention, feedback, formulering af hjemmeopgaver, socialisering til de kognitive modeller og rationaler; imagery.

Problematikker:
Angst (panik, social, fobier), depression og selvmordsforebyggelse.

Undervisere:
Christian Møller Pedersen, Henrik Tingleff & Vibeke Lunding-Gregersen

Afholdelse:
Grundlæggende CBT (3 dage): 11., 12. og 13. marts 2019, kl. 9-16 (Vibeke Lunding-Gregersen)
Angst (1 dage): 27. maj 2019, kl. 9-16 (Henrik Tingleff)
Depression (1 dage): 28. maj 2019, kl. 9-16 (Christian Møller Pedersen)

02
Modul 2: Kompleks CBT

MODUL 2: Kompleks CBT
Det andet uddannelsesmodul omhandler den gruppe af klienter, som psykologen ofte møder i det offentlige behandlingssystem som f.eks. i psykiatrien og kommunale behandlingstilbud, men som også dukker op i privat praksis.
Fælles for klientgruppen er, at der kan være en høj grad af ambivalens og/eller udfordringer relateret til det at søge behandling, der kan være omfattende ko-morbiditet og socioøkonomiske udfordringer.

Læringsmål for Modul 2:
Gøre kursisten bekendt med kompleks sagsformulering
Opnå diagnosespecifikke terapeutiske færdigheder
Introduktion til arbejde og intervention på kerneantagelsesniveau
Præsentere kursisten for videreudvikling af klassisk kognitiv terapi
Udvide den erfarne terapeuts interventionsmuligheder.

Færdigheder i fokus:
Konceptualisering af komplekse cases og personlighedsforstyrrelser, at engagere klienter i behandling, terapeutisk alliance, struktur og regler, motivation med den umotiverede, introducere og forandre kerneoverbevisninger, vedligeholde problemløsningsperspektiver – udlade at se klienten som problemet, håndtere modstand, modgang og tilbagefald.

Problematikker:
Personlighedsforstyrrelser, traumaer og komplekse traumer, spiseforstyrrelser, vrede og aggression.

Undervisere: Henrik Tingleff, Deborah Lee, Christian Frøkjær Thomsen og Stine Bjerrum Møller
Kursusledere: Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen

Afholdelse:
Personlighedsforstyrrelser (2 dage): 26. og 27. august 2019 kl. 9-16
Traumer og komplekse traumer (2 dage): 10. og 11. december 2019, kl. 9-16.
Kognitiv behandling af spiseforstyrrelser: (1 dag): 25. februar 2020, kl. 9-16
CBT for vrede og aggression (1 dag): 26. februar 2020, kl. 9-16

03
Modul 3: Nyere tilgange

Modul 3: Nyere Tilgange
I tredje modul fokuseres på en af de centrale nyere udviklinger inden for
de kognitive terapier: Compassion Fokuseret Terapi.
Kursisterne introduceres for tilgangens teoretiske og praktiske grundlag
relateret til psykologiske problematikker i bredeste forstand.

Læringsmål for modul 3:
Gøre kursisten bekendt med Compassion fokuseret terapi.
Teori og praktiske øvelser i compassion-focused therapy
Case-diskussioner og optimal brug af disse metoder

Færdigheder i fokus:
Kursisten for introduktion til et af de nyere paradigmer indenfor de kognitive terapier.
Dagene involverer konkrete øvelser. Kursisten får viden omkring hvordan compassion kan styrkes i klienten og terapeuten og hvordan dette kan afhjælpe psykiske problematikker som angst, selvhad og skam.

Problematikker:
Skam og selvkritik.

Undervisere: Dr. Chris Irons
Kursusledere: Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen.

Afholdelse:
Compassion Fokuseret Terapi: 14. og 15. maj 2020, kl. 9-16

04
Modul 4: Kreativ CBT

MODUL 4: Kreativ CBT
Uddannelsens sidste modul fokuserer på praktisk og kreativ anvendelse CBT. Én
undervisningsdag er dedikeret til anvendelse af CBT-strategier og metoder, i forhold til almenpsykologiske problematikker, arbejdsrelateret stress og personlig udvikling, mens én dag er relateret til praktisk træning af kreative tilgange til basismetoderne i det daglige kliniske arbejde.

Læringsmål for Modul 4:
Give kursisten indblik i CBT’s muligheder og begrænsninger ift. problematikker, der ikke nødvendigvis opfylder diagnostiske kriterier.
Introducere metoder og strategier til præstationsoptimering, personlig udvikling og trivsel.
Kendskab til kvalitetssikrende metoder i terapien.
Udvide både den erfarne og den uerfarne terapeuts interventionsfelt.

Færdigheder i fokus:
Klinisk vurdering af loyalitet til model vs. opmærksomhed på relationelle/andre temaer, tilpasning af CBT-model til den enkelte klient, reagere og tilpasse til implicit og eksplicit feedback, brug af og svar på humor i terapi, kvalitetssikring: Egen monitorering, terapeuttanker og rating af terapi, brug af feedbackmodeller for optimering af det terapeutiske forløb.

Undervisere:
Peter Dalsgaard, autoriseret psykolog, cand.psych.

Afholdelse:

Kreativ CBT, metodetræning og opsummering (2 dage): 1. og 2. september 2020, kl. 9-16

05
Praktiske informationer

Omfang:
Uddannelsen består 15 kursusdage (90 timer) fordelt på 4 moduler og 60 timers supervision i grupper med op til 8 deltagere.

Målgruppe: Uddannelsens målgruppe er psykologer og læger. Derudover kan optages 25% med anden faglig relevant baggrund, her bedes du kontakte os inden tilmelding.

Tid:
Første undervisningsdag er den 11. marts 2019 og sidste undervisningsdag er den 2. september 2020. Alle kursusdage er kl. 9-16.

Sted:
Kurset afholdes i Mindworks lokaler på Vesterbrogade 31, København.

Pris:
41.000 kr (ved tilmelding senest 1. nov. 2018)

45.000 kr. (ved tilmelding efter 1. nov. 2018)

Prisen er inkl. fuld forplejning på alle undervisningsdagene, hvilket vil sige let morgenmad, frugt, the og kaffe i løbet af dagen samt frokost. Kursister står selv for frokost på supervisionsdagene.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening.