Søjler_1800x1200

Coaching og samtaler

Kognitiv Terapi

Kognitiv terapi – mere korrekt egentlig ”kognitiv adfærdsterapi” – er den psykoterapeutiske metode, der gennem de seneste 50-60 år har vist de bedst dokumenterede effekter.
Siden den kognitive metode i 1960’erne blev udviklet af Aaron T. Beck har mere end 400 videnskabelige studier vist, at kognitiv terapi har effekt i behandlingen af depressionslidelser, panikangst, socialangst, fobier, generaliseret angst, OCD (tvangshandlinger og tvangstanker), helbredsangst, spiseforstyrrelser, selvværdsproblemer, misbrug, afhængighed, søvnforstyrrelser, smerteproblematikker og personlighedsforstyrrelser.
Endvidere er kognitiv terapi vist virksom både i forbindelse med behandling af børn, par og familier.

Kognitiv terapi er en struktureret, målrettet og korttidsorienteret terapiform, der tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle problemer og vanskeligheder. Opvækst, barndom og tidligere liv kan indgå som en del af informationsindsamlingen og til perspektivering i forhold til de nuværende og kommende udfordringer. Men det er altid det, der sker her og nu – og fremadrettet – der er i fokus.
Målet i et kognitivt terapiforløb er helt enkelt at få det lidt bedre i morgen, end i går – og det går gennem at lære at agere mere hensigtsmæssigt i de situationer, der aktuelt er udfordrende.

Kognitiv terapi arbejder efter to primære strategier: tankemæssigt (kognitivt) og adfærdsmæssigt.

Den kognitive del handler om at lære klienten at registrere, evaluere og nuancere den tænkning, der opstår i udfordrende situationer. Det er vigtigt, fordi forskningen fortæller os, at enhver psykisk lidelse har en overrepræsentation af visse ”forvrængede” tanker. Forskningen viser os også, at vejen til bedring netop går gennem at blive i stand til at korrigere disse tanker gennem rationalitet, viden og fornuft. Det er dét, den kognitive intervention lærer dig!

Den adfærdsmæssige del handler om, at klienten bliver i stand til at registrere, optimere og ændre den adfærd, som i dag enten bidrager til, at problemet vokser eller hindrer det i at blive løst. Det kan også handle om konkrete problemløsningsstrategier eller helt lavpraktisk at lære at gå til en situation på en hel anden måde end hidtil.
Det kan både ske gennem gode udfordrende snakke i klinikken – eller gennem træning ”i den virkelige verden”.

Kognitiv terapi er et ligeværdigt forløb mellem psykolog og klient. Psykologen er ekspert på metoden. Klienten på sig selv. Gennem spørgsmål, samtale, øvelser og hjemmearbejde sikrer psykologen og klienten i fællesskab at målet nås.