Mindwork kurser, fore drag of organisationsudvikling

Specialistuddannelse i Compassion-Fokuseret Terapi

CFT-uddannelse 2023/24

* OBS! Lukket for tilmelding *

“We all deserve a compassionate mind”

Med stor glæde udbyder vi endnu engang en fuld specialistuddannelse i compassionfokuseret terapi (CFT). På uddannelsen vil du både møde danske og udenlandske undervisere og supervisorer, der alle har beskæftiget sig indgående med CFT.

Compassion Focused Therapy (CFT) er en integreret tilgang udviklet af professor Paul Gilbert. Tilgangen har fundament i evolutionsteori, neurovidenskab, social- og udviklingspsykologi, kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness. CFT har været genstand for stigende interesse verden over igennem de sidste mange år, og mange har fundet metoden særdeles anvendelig til forskellige, psykiske problemstillinger. CFT er oprindeligt udviklet til mennesker, der på grund af en høj grad af selvkritik og skam, har mindre effekt af traditionelle behandlingsmetoder. Skam, selvkritik og vanskeligheder ved følelsesregulering vides at spille en vigtig rolle i vedligeholdelsen af psykisk lidelse, og CFT’s fokus på udviklingen af compassion og egenomsorg har vist sig effektiv i psykologisk behandling på tværs af diagnoser og terapiformer. CFT’s kobling mellem en naturvidenskabelig forståelse, neuropsykologi samt psykologiske teorier og teknikker har været et uvurderligt bidrag i forståelsen og behandlingen af psykisk lidelse.

CFT bruges nu til en bred vifte af kliniske tilstande og fremhæver vigtigheden af, hvordan vi anvender vores kendskab til menneskelig lidelse og compassion-baserede tilgange i vores personlige udvikling. I arbejdet med mennesker, der oplever psykisk lidelse, skal vi ikke blot kunne rumme deres smerte, skam og selvkritik – vi skal også håndtere vores egen selvkritik og egne høje krav til lindringen af andres lidelse. Dette arbejde kræver en svær balancegang mellem følsomhed over for egen og andres smerte, og den robusthed, der er nødvendig for at kunne hjælpe med udvikling og forandring. Uddannelsen vil derfor også byde på øvelser og refleksioner, der skal understøtte din personlige udvikling som terapeut.

Undervisningen, undervisere og supervisorer lever op til Dansk Psykolog Forenings godkendelseskriterier for specialistuddannelser i psykoterapi på voksenområdet.

Opbygning, tilmelding m.m.

Uddannelsen er opbygget i tre overordnede moduler med samlet 15-dages undervisning (90 timer) og 10-dages supervision (60 timer). Vi anbefaler, at deltagere har klientkontakt under uddannelsen.

Du kan læse mere om de enkelte modulers indhold, opbygning og de praktiske informationer i menuen nedenfor, hvor du også kan tilmelde dig uddannelsen. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

01
TILMELDING ER LUKKET

OBS! Der er lukket for tilmelding. 

Såfremt du ønsker at deltage på vores næste specialistuddannelse i compassion-fokuseret terapi kan du kontakte os på info@mindwork.dk og få mere information.

Pris: 55.000 kr.
Betaling opkræves i rater med mindre andet aftales.

COVID-19: Vi følger myndighedernes retningslinjer vedr. COVID-19 og forbeholder os retten til at afvikle kursusdage online, såfremt de officielle retningslinjer eller andre forhold relateret til COVID-19-situationen nødvendiggør dette. Der vil desuden kun være forplejning på de dage, hvor fysisk fremmøde er muligt.

 

02
DE 3 MODULER
Modul 1
Introduktion til CFT

Dag 1 og 2: Introduktion til compassionfokuseret terapi v/ Vibeke Lunding-Gregersen
På de første to dage introduceres deltagerne for de grundlæggende modeller inden for CFT. Vi ser på menneskehjernens evolutionære udvikling og gennemgår Paul Gilberts model af hjernens følelsesregulerende systemer. Vi arbejder med, hvordan vores motiver og følelser i samspil med menneskehjernens kompleksitet og intelligens giver os både muligheder, store udfordringer og er kilde til menneskelig lidelse.

Dag 3 og 4: Introduktion til grundlæggende øvelser og praksis v/ Sanne Romdal
På tredje og fjerde undervisningsdag ser vi for alvor nærmere på de grundlæggende øvelser og den eksperimentelle praksis i CFT med fokus på træning af ”the compassionate mind”. Deltagerne får, ud over en grundig teoretisk introduktion til det faglige rationale, mulighed for på egen krop at prøve både mindfulness-, åndedræts- og visualiseringsøvelser i praksis.

Læringsmål for Modul 1:

 • Gøre kursisten bekendt med grundlæggende modeller i CFT.
 • Give kursisten en evolutionært funderet forståelse af psykiske lidelser og mulighederne for lindring.
 • Introducere kursisten til arbejdet med ‘Compassionate Mind Training’.
 • Introduktion til arbejdet med opmærksomhedsøvelser (mindfulness) og visualisering.

Færdigheder i fokus:
Psykoedukation, socialisering til de grundlæggende modeller og rationaler og eksperimentelt arbejde både personligt og ift. klienter; visualisering, mindfulness og beroligende åndedræt.

Undervisere:
Vibeke Lunding-Gregersen
Vibeke er autoriseret psykolog og specialist i klinisk psykologi og psykoterapi og har arbejde med CFT i en årrække. Siden 2015 har Vibeke arrangeret Mindful Compassion-retreats i Thailand sammen med Dr. Chris Irons og har løbende personlig udviklingsgrupper i Danmark med udgangspunkt i CFT. Til dagligt arbejder Vibeke primært med udbredelsen af compassion i organisationer gennem lederudvikling, men hun ser fortsat også klienter i Mindworks klinik. Vibeke er medforfatter til bøgerne “Hjernen på overarbejde – Derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund” og “Kort & godt om COMPASSION.”

Sanne Romdal
Psykiatrisk Center Nordsjælland. Sanne er uddannet på Københavns Universitet, med speciale i klinisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi. Hun er autoriseret af psykolognævnet, specialpsykolog og specialist i psykoterapi for voksne. Hun er specialistuddannet i kognitiv adfærdsterapi og compassion fokuseret terapi (CFT) og har taget et grundforløb som mindfulness-instruktør. Sanne har bred erfaring med højt specialiseret udredning og psykoterapeutisk behandling af unge og voksne og har arbejdet med ledelsesudvikling. Sanne har mange års erfaring med undervisning og supervision, både individuelt og i grupper. Fokus har igennem hele hendes karriere været at arbejde med evidensbaserede metoder og hun har systematisk arbejdet med compassion-fokuseret terapi, kognitiv adfærdsterapi samt mindfulness-baserede metoder.

 

Afholdelse:
Introduktion til compassion-fokuseret terapi (4 dage):
13.-14. marts 2023
30.-31. maj 2023

Alle dage kl. 9:00-16:00.

Modul 2
Terapeutisk intervention og kliniske færdigheder

Dette modul består af seks dage, og giver indblik i de grundlæggende terapeutiske og kliniske færdigheder i CFT.

Dag 1 og 2: Arbejdet med skyld, skam og selvkritik samt arbejdet med bekymringer, blokeringer og modstand v/Christina Schlander
CFT er oprindeligt udviklet med henblik på klienter med høje niveauer af skam og selvkritik. Denne dag bliver deltagerne præsenteret for den grundlæggende teori samt øvelser og redskaber, der bruges i undersøgelsen af skyld, skam og selvkritik. Vi kigger på samspillet mellem skyld, skam og selvkritik, den grundlæggende natur og funktion samt oplevelserne relateret til skyld, skam og selvkritik. Vi undersøger og øver, hvordan arbejdet med skyld, skam og selvkritik kan introduceres til og undersøges sammen med klienter gennem rollespil, visualisering, øvelser og videoer. Vi vil også have fokus på, hvordan CFT bruger egenskaberne hos The Compassionate Mind (visdom, mod, styrke og engagement) til at udforske skyld, skam og selvkritik og undersøge selvkritikkens funktion og væsen for derigennem at kunne udvikle en mere hensigtsmæssig og omsorgsfuld selvkorrektion som alternativ til selvkritik.

På anden dag arbejdes der med de udfordringer vores klienter og vi selv kan have ift. compassion og positive følelser. Dette arbejde er vigtigt, da undersøgelser viser, at der kan være sammenhæng mellem sådanne udfordringer og terapiens effekt, ligesom udfordringerne er relateret negativt til mentalt helbred og trivsel generelt. Vi undersøger bekymringer (fears) og blokeringer (blocks) samt modstand (resistances) ift. compassion, og har fokus på, hvordan de undersøges og formuleres sammen med klienterne. Herudover adresserer undervisningen, hvordan vi kan arbejde med disse udfordringer med henblik på at understøtte og fastholde motivationen for behandlingen.

Dag 3  og 4 : Den terapeutiske alliance, assessment og sagsformulering v/ Sanne Romdal
På tredje og fjerde dag er der fokus på den terapeutiske alliance, assessment og sagsformulering i et CFT-perspektiv. Gennem oplæg og demonstrationer, gruppeøvelser og rollespil udforsker vi, den terapeutiske alliance, samt hvordan assessment og sagsformulering kan være vigtige redskaber i de-shaming-processen og hjælpe klienterne med at inddrage mere compassion i deres tilgang til egne vanskeligheder. Vi vil endvidere arbejde med målsætning og behandlingsplaner i forlængelse af sagsformuleringen.

Dag 5 og 6: ”Multiple Selves” og ”Chairwork”  v/Dr. Deborah Lee
“Chairwork” er en klassisk historisk disciplin inden for psykoterapi og spiller også en nøglerolle i CFT. Forskning har vist, at “chairwork” er en effektiv, oplevelsesbaseret intervention, der særligt letter dialogen mellem de forskellige sider i os selv – vores ”multiple selves”.

Workshoppen vil give deltagerne rig mulighed for at træne centrale CFT chairwork-teknikker såsom at arbejde med de tre compassion ”flows”, selvkritik og ”multiple selves”, ligesom der vil blive introduceret både alternative og helt nye teknikker. Vi vil også adressere forrige workshops tema, og se på, hvordan bekymringer, blokeringer og modstand ift. compassion kan adresseres med chairwork.

Begge dage vil arbejdet primært være eksperimentelt og færdighedsbaseret i en vekselvirkning mellem live observation, praktiske øvelser, teoretiske diskussioner og gruppe refleksioner.

Læringsmål for Modul 2:

 • Introduktion af metoder til at arbejde med compassion i den terapeutiske relation.
 • Udvidelse af deltagernes erfaring med og kendskab til arbejdet med The Compassionate Mind.
 • Give kursisten indsigt i arbejdet med frygt, blokeringer og modstand i forhold til compassion.
 • Kendskab til brugen af funktionel analyse i arbejdet med selvkritik og skam.
 • Kendskab til og erfaringer i at arbejde med konceptet ’multiple selves’.
 • Færdigheder i ‘chairwork’ mht. at forholde sig til forskellige aspekter af selvet.

Færdigheder i fokus:
Sagsformulering og assessment i CFT-perspektiv. Fortsat arbejde med udviklingen af compassion. Strategier til at adressere frygt for og modstand mod compassion. Metoder og teknikker til arbejdet med skam og selvkritik. Rollespil og visualiseringsøvelser. Træning i ‘chairwork’ mhp. arbejdet med og integreringen af svære følelser.

Undervisere:
Christina Schlander
Christina Schlander er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi og ekstern lektor på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. cand. Christina er forfatter til bøgerne ”Compassionfokuseret terapi – en vej til større tilfredshed” og ”Compassionfokuseret terapi i praksis” samt ”Kognitiv Adfærdsterapi med børn, unge og forældre”, hvor hun blandt andet har skrevet et kapitel om CFT med børn og unge. Christina har også skrevet et kapitel om compassion i skoler, samt et kapitel, i en kommende udgivelse, der hedder ”Udfordringer med selvomsorg”. Desuden har Christina skrevet en CFT-protokol til behandling af vedvarende sorglidelse, der er afprøvet i et RCT på Aarhus Universitet. Til daglig er Christina leder af Center for Compassionfokuseret Terapi og Kognitiv Terapi Center Århus.

Sanne Romdal
Se beskrivelse under modul 1.

Dr. Deborah Lee
Dr. Deborah Lee er chefpsykolog og leder af Berkshires service for traumatisk stressramte. Hun har arbejdet inden for traumeområdet i 20 år og har specialiseret sig i behandling af PTSD og komplekse traumer. Hendes interesseområde, klinisk og forskningsmæssigt, er specielt skambaseret PTSD og selvkritik. Hun har bidraget til udviklingen af flere compassion-baserede øvelser, der indgår i CFT for traumer. Deborah har skrevet flere bøger og artikler om sit kliniske arbejde og underviser internationalt med udgangspunkt i sit arbejde.

Afholdelse:
Dag 1 og 2 v/Dr. Christina Schlander: 14.-15. september 2023 
Dag 3 og 4 v/Sanne Romdal: 7.-8. december 2023
Dag 5 og 6 v/Dr. Deborah Lee: 25.-26. marts 2024

Alle dage kl. 9:00-16:00.

Modul 3
Arbejdet med specifikke problematikker

Dag 1 og 2: CFT for traumer
På disse dage vil Dr. Deborah Lee præsentere CFT for traumer.

De to dage vil have fokus på følgende:

 • Give deltagerne forståelse af betydningen af skam og selvkritik ift. traumer.
 • Gøre kursisten bekendt med CFT-interventioner ift. traumer.
 • Teori og praktiske øvelser.
 • Case-diskussioner og optimal brug af disse metoder.

Dag 3: CFT for depression
Deltagerne vil i denne workshop med Russell Kolts undersøge depression gennem en CFT-linse. Dette vil inkludere en evolutionær forståelse af, hvordan og hvorfor vi oplever depression, måder at formulere forskellige typer af depression på i CFT-modellen og centrale måder at arbejde med aspekter af depression på ved brug af CFT-interventioner.

Dag 4: CFT for angst
Angst – som et mentalt helbredsproblem (f.eks. OCD og fobier) eller som en naturlig del af udfordringer vi kan møde i dagligdagen – er et nøglefokus i CFT. I denne workshop med Russell Kolts vil deltagerne bruge CFT-ideer, psykoedukation og sagsformulering til at forstå angst. Deltagerne vil lære, hvordan CFT-interventioner kan bruges sammen med andre terapeutiske interventioner til at fremme arbejde med angst.

Dag 5: CFT for vrede
I denne workshop giver Russell Kolts en introduktion til, hvordan CFT kan anvendes i forståelsen og behandlingen af problematisk vrede. En model af dynamikkerne i og vedligeholdelsen af vredesproblemer fra et CFT-perspektiv vil blive præsenteret, og deltagerne vil udforske, hvordan CFT kan anvendes til at støtte klienter i at forstå og arbejde med deres vrede på en måde, der ikke involverer skam. Russell Kolts vil beskrive, hvorfor vredesproblemer er så svære for mennesker at arbejde med. Derudover vil deltagerne lære, hvordan de kan hjælpe deres klienter til at tage ansvar for deres vredesadfærd og dyrke deres engagement i at ændre måden, hvorpå de arbejder med deres vrede. Deltagerne vil lære, hvilke redskaber, de kan give deres klienter til at skabe de ønskede forandringer i deres liv.

Læringsmål for Modul 3:

 • Kendskab til og forståelse for CFT behandlingsmetoder inden for traumer, angst og depression.
 • Indsigt i den nyeste udvikling inden for CFT feltet.

Færdigheder i fokus:

 • Konceptualisering og planlægning af behandling af traumer, angst og depression.
 • Færdigheder i konkrete behandlingsstrategier.

Undervisere:
Dr. Deborah Lee
Se beskrivelse under modul 2.

Russell Kolts, Ph.D.
Russell Kolts er professor i psykologi på Eastern Washington University og direktør på the Inland Northwest Compassionate Mind Center i Spokane, Washington, USA. Han er forfatter og medforfatter på videnskabelige artikler indenfor forskellige områder af psykologien og har skrevet flere bøger om CFT og compassion, herunder “The Compassionate Mind Guide to Managing Your Anger”, “An Open-Hearted Life: Transformative Lessons on Compassionate Living from af Clinical Psychologist and a Buddhist Nun” med Thubten Chodron, “CFT Made Simple” og “Experiencing Compassion Focused Therapy from the Inside Out” med Tobyn Bell, Hames Bennett-Levy og Chris Irons.

Afholdelse:
CFT for traumer v/ Dr. Deborah Lee: 3.-4. juni 2024
CFT for depression v/ Russell Kolts, PhD.: 11. september 2024 
CFT for angst v/ Russell Kolts, Ph.D.: 12. september 2024
CFT for vrede v/ Russell Kolts, Ph.D.: 13. september 2024

Alle dage kl. 9:00-16:00.

03
SUPERVISION

Der vil være supervisionsgrupper med op til 8 deltagere knyttet til uddannelsen. Supervisionen finder sted over 10 hele dage og giver således i alt 60 timer til specialistuddannelse. Grupperne vil bytte supervisor ca. halvvejs i forløbet.

Supervisor:
Psykolog Lena Højgård Isager fra Psykologhuset Kognitivt Fokus i Århus og Specialpsykolog Sanne Romdal fra Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Datoer:

Gruppe 1:
15. maj 2023
7. september 2023
6. oktober 2023
16. november 2023
23. januar 2024
28. februar 2024
10. april 2024 OBS: Ny dato 21. juni 2024
14. maj 2024
28. august 2024
30. oktober 2024

Gruppe 2:
15. maj 2023
7. september 2023
6. oktober 2023
16. november 2023
23. januar 2024
28. februar 2024
10. april 2024
14. maj 2024
28. august 2024
30. oktober 2024

Gruppe 3:
17. maj 2023
6. september 2023
5. oktober 2023
OBS! Ny dato: 9. november 2023
24. januar 2024
29. februar 2024
9. april 2024
15. maj 2024
29. august 2024
29. oktober 2024

Alle dage kl. 9:00-15:30.

04
PRAKTISK INFO

Omfang:
Uddannelsen består af 15 kursusdage (90 timer) fordelt på 3 moduler. Endvidere vil der være 60 timer supervision i grupper med op til 8 deltagere.

Målgruppe:
Uddannelsens målgruppe er psykologer og læger. Derudover kan optages 25 % med anden faglig relevant baggrund, her bedes du kontakte os inden tilmelding.

Tid og sted:
Første undervisningsdag er den 13. marts 2023. Alle kursusdage er kl. 9-16.

Kurset afholdes i Mindworks lokaler på Vesterbrogade nr. 31 i København.

Pris:
55.000 kr.
Betaling opkræves i rater med mindre andet aftales. 

Priserne er inkl. fuld forplejning på alle undervisningsdagene, hvilket vil sige let morgenmad, frugt, the og kaffe i løbet af dagen samt frokost. På supervisionsdage tilbydes kun the og kaffe.

DP: Uddannelsen lever op til Dansk Psykolog Forenings kriterier for specialistuddannelser.

OBS! Flere undervisningsdage på modul 2 og 3  foregår på engelsk. Modul 1 samt supervision foregår på dansk.

COVID-19: Vi følger myndighedernes retningslinjer vedr. COVID-19 og forbeholder os retten til at afvikle kursusdage online, såfremt de officielle retningslinjer eller andre forhold relateret til COVID-19-situationen nødvendiggør dette. Der vil desuden kun være forplejning på de dage, hvor fysisk fremmøde er muligt.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen kan rettes til vores administration på tlf. 20751616.

05
BETINGELSER

Ved tilmelding til Mindworks kurser og uddannelser tilkendegiver du, at du har læst og acceptereret nedenstående betingelser og vilkår.

TILMELDING OG BETALING
Tilmeldingen er bindende så snart, at den er bekræftet og faktura er afsendt fra Mindwork. Fakturaen fremsendes umiddelbart efter tilmelding.

 • Hvis prisen for aktiviteten er over 10.000 kr., opkræves beløbet i rater, som fastlægges af Mindwork.
 • Hvis prisen for aktiviteten er under 10.000 kr., opkræves hele beløbet ved tilmelding.

Specialistkurser i Mindwork er fritaget for moms. Mindworks betalingsfrist er 7 dage. Overskrides betalingsfristen forbeholder Mindwork sig ret til at fakturere et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker, jf. rentelovens bestemmelser herfor.

Eventuelle ændringer af deltageroplysninger eller faktureringsoplysninger skal ske skriftligt til
info@mindwork.dk

AFMELDING
Afmelding skal ske skriftligt til info@mindwork.dk.

 • Ved afmelding inden 8 uger før kursusstart hæfter kursisten for 25 % af kursusprisen.
 • Ved afmelding senere end 8 uger før kursusstart hæfter kursisten for det fulde beløb.

Hvis du er forhindret i at deltage, har du mulighed for at sende en stedfortræder mod betaling af et administrationsgebyr på 2.000 kr. Stedfortræderen skal opfylde forudsætningerne for deltagelse. Dette skal aftales skriftligt ved henvendelse til info@mindwork.dk senest 14. dage før kursusstart.

FREMMØDEREGLER
Mindwork følger de retningslinjer, der er udarbejdet af Dansk Psykolog Forening, for at sikre en så ensartet kursusafvikling som muligt. Som udgangspunkt forventes der 100 % fremmøde af alle kursister, dog udstedes der kursusbevis, såfremt evt. fravær ikke overstiger 10 % af det godkendte timeantal. Ved fravær, der overstiger 10 %, er kursisten selv ansvarlig for indhentning af erstatningstimer på en tilsvarende aktivitet, ligesom kursisten selv er ansvarlig for at søge om evt. dispensation hos Dansk Psykolog Forening.

FRAVÆR*
Ved manglende mulighed for deltagelse på enkeltkurser er den generelle regel hos Mindwork, at man kan komme på venteliste til evt. fremtidige hold, som afregnes med fuld betaling. Deltagere på ventelisten kontaktes hurtigst muligt, såfremt der opstår ledige pladser. Der er dog følgende undtagelser herfor:

 • Ved fravær, der skyldes sygdom, graviditet eller barsel med børn under 6 måneder, kan man, såfremt der er plads på det næste hold, deltage mod betaling af 50 % af prisen for et kursus.
 • Ved fravær, der skyldes alvorlig livstruende sygdom hos kursisten selv eller dennes børn, er det muligt uden merbetaling at deltage på et efterfølgende kursus, såfremt Mindwork udbyder det igen. Kursusafgiften refunderes ikke.Bliver kursisten forhindret i deltagelse på et helt uddannelsesforløb gælder følgende:
 • Ved sygdom, graviditet eller barsel med børn under 6 måneder, kan man, såfremt der er plads på det næste hold, deltage i undervisningen mod betaling af 50 % af teoridelen (korrigeret for eventuel prisstigning). Såfremt der er plads i en supervisionsgruppe, kan man deltage i denne mod fuld betaling.
 • Ved fravær, der skyldes alvorlig livstruende sygdom hos kursisten selv eller dennes børn, er det muligt uden merbetaling at deltage i undervisningen på et efterfølgende hold, såfremt Mindwork udbyder det igen. Der vil blive opkrævet betaling for deltagelse i supervisionsgruppe.

*Mindwork forbeholder sig ret til at se dokumentation for fraværet.

FORPLEJNING
På kurser med forplejning består forplejning af let morgenmad, te og kaffe, samt frokost. Hvis man ved tilmelding oplyser, at man er vegetar, kan dette tilgodeses. Andre særlige hensyn (veganer, allergier mv.) kan ikke tilgodeses og man henvises til selv at sørge for forplejning.

UNDERVISNINGSMATERIALE
Undervisningsmateriale sendes i udgangspunktet til deltagerne forud for undervisningen. Det er ikke muligt at få printet materialet hos Mindwork.

ÆNDRINGER OG AFLYSNING
Mindwork tager forbehold for ændringer af f.eks. datoer og undervisere indtil 4 uger før kursusstart. Dette gælder ligeledes enkelte kursus- og supervisionsgange. I tilfælde af aflysning af et kursus, en kursusgang eller supervision pga. uforudsete omstændigheder, vil Mindwork arrangere et nyt kursus, ny kursusgang eller ny supervision snarest muligt. Kursusbeløbet for det pågældende kursus vil ikke blive refunderet.

Mindwork følger myndighedernes retningslinjer vedr. COVID-19 og forbeholder sig ret til at afvikle kursus-/supervisionsdage online, såfremt de officielle retningslinjer eller andre forhold relateret til COVID-19-situationen nødvendiggør dette. Der gives ikke kompensation for forplejning på dage, der afvikles online.

SAMTYKKE
Ved tilmelding giver kursisten samtykke til, at Mindwork må videregive personoplysninger (navn, titel og evt. ansættelsessted) om dig til underviser/supervisor mhp. at registrere fremmøde og det giver yderligere underviser/supervisor mulighed for at tilrettelægge undervisning/supervision effektivt i forhold til målgruppen.